Diagnoza pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią

Kiedy warto skorzystać z  diagnozy pedagogicznej?

Warto się zgłosić do psychologa, jeżeli Twoje dziecko:

  • wykazuje specyficzne, niekiedy wybiórcze trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki
  • mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę  nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.

Może mieć ono trudności typu dyslektycznego. Bez specjalistycznej pomocy pedagogicznej postępy w nauce Twojego dziecka będą mało zauważalne, a jego sytuacja emocjonalna, a szczególnie motywacja do nauki, może się pogarszać.

Badanie obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

  • pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową 
  • koordynację wzrokowo - ruchową 
  • uwagę i pamięć

Pedagog terapeuta, systematycznie pracując z dzieckiem dyslektycznym i ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia usprawniające określone funkcje. Jednocześnie, odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych, pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.

Terapia dyskalkulii, oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego rozumienia pojęć i relacji matematycznych lub wypracowania własnych strategii uczenia się matematyki.

Efekty terapii pedagogicznej w bardzo istotnym stopniu zależą zarówno od wieku dziecka (nie warto zwlekać z rozpoczęciem reedukacji), jak i stopnia zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych.

Kto może uczestniczyć w zajęciach reedukacyjnych? 

  • dzieci 6-letnie, których rozwój jest nieharmonijny i dostrzegamy u nich „ryzyko dysleksji”, 
  • uczniowie szkoły podstawowej, dla których dobry poziom czytania i pisania jest niezbędnym warunkiem sukcesów w nauce.
  • uczniowie gimnazjum, którzy widzą potrzebę poprawy poziomu czytania i pisania (bez błędów dyslektycznych), a ich trudności w nauce dotyczą już wielu przedmiotów nauczania.

Koszt sesji diagnostycznej: 200 zł/50 min.

W naszym gabinecie nie prowadzimy obecnie terapii pedagogicznej (tylko diagnozę)

Powrót