Interwencje kryzysowe (w sytuacjach rozwodu, śmierci, choroby, i in.)

Co to jest kryzys?

Kryzys to sytuacja, w której osoba realizująca ważne cele życiowe napotyka przeszkody, których nie jest w stanie pokonać za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów. Kryzys powoduje, że osoba traci równowagę życiową i wchodzi w stan dezorganizacji.

Większość kryzysów ludzie rozwiązują sami. Niektóre jednak wymagają profesjonalnej pomocy.

Jakie wydarzenia mogą wywołać kryzys?

Prawie każde wydarzenie może stać się początkiem kryzysu, nawet to pozytywne. To, czy jest ono źródłem kryzysu, a więc stanu braku równowagi, dezorganizacji, zależy zdolności do poradzenia sobie z nim osoby je przeżywającej.

Dla dzieci mogą to więc być np:
• zmiana szkoły,
• choroba/śmierć bliskiej osoby lub kolegi,
• własna choroba,
• narodziny rodzeństwa
• strata ukochanego zwierzątka
• rozwód rodziców
• bycie ofiarą lub świadkiem jakiejkolwiek przemocy
i wiele innych.

Dla rodziców natomiast mogą to być m.in:
• przeprowadzka do innego miasta
• strata lub podjęcie nowej pracy
• rozwód
• śmierć lub choroba dziecka, małżonka lub innej bliskiej osoby.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Z punktu widzenia psychologa interwencja kryzysowa to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej i mające na celu przywrócenie jej równowagi. Klasyczna interewencja polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku.

„Nie bójmy się kryzysów. One dają nam szansę na uruchomienie swoich potencjałów i powodują nasz rozwój.”

(źródło: Jacek Kasprzak, Interwencja kryzysowa, TUiW 11/2000)

 

Powrót

Terapia par i terapia rodzin

SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

„Dlaczego powinniśmy przyjść na terapię wszyscy, gdy mamy problem tylko z najstarszą córką?”; „Czemu nie może przyjść moja żona z dzieckiem; przecież ono się nie słucha jej, nie mnie?”; „Dlaczego muszę iść z wami, skoro problem dotyczy mojego brata? Ze mną jest wszystko w porządku!”

Praca nad rozwojem rodziny to jedno z najbardziej skomplikowanych zadań, jakie istnieją – zarówno dla członków rodziny, jak i dla terapetów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w systemie rodzinnym stale zachodzą zmiany, a rodzina przechodzi przez etapy, które w naturalny sposób doprowadzają do konfliktów, problemów czy kryzysów.

Terapia rodzin jest formą pomocy, która pozwala na przyjrzenie się dynamice, zasadom, interakcjom panującym w rodzinie. Obecność wszystkich członków rodziny umożliwia obserwację problemu w kontekście całego systemu rodzinnego, czyli tego, jak przeżywają go wszyscy i poszczególni członkowie rodziny, a nie tylko osoba, która manifestuje problem. Poprzez korzystanie z już istniejących zasobów w rodzinie, terapeuta pomaga wszystkim osobom wspólnie pracować nad zrozumieniem występujących trudności i nad rozwiązaniem problemu.  W wyniku pomyślnie zakończonej terapii rodzinnej korzyści odnosi nie tylko ta osoba, która miała problemy, ale wszyscy członkowie rodziny.

Terapię rodzin w ujęciu systemowym prowadzą w naszym gabinecie:

mgr Joanna Krasuska

mgr Aleksandra Majkowska

 

INTEGRACYJNA TERAPIA PAR

Integracyjna terapia małżeństw i par (ITP) (ang. Integrative Couple Therapy) rozwinęła się w latach 90-ych na bazie wcześniejszych doświadczeń z małżeńskimi terapiami poznawczymi, behawioralnymi i systemowymi autorów tego podejścia: Andrew Christensena i Neila Jacobsona.

W trakcie ITP partnerzy, wspólnie z terapeutą, próbują zrozumieć źródła i znaczenie konfliktu między nimi. Konflikt rozumiany jest tu jako pozytywny element terapii, bo stanowi „okno dla emocji” partnerów, ich nadziei, mocnych i słabych stron, rozczarowań.  Zrozumienie tych silnych emocji pozwala inaczej widzieć codzienne zachowanie partnera i własne oraz wzajemne interakcje.  Takie doświadczanie konfliktu zostaje w terapii wykorzystane do utworzenia podstaw dla wzajemnej akceptacji i bliskości. W ten właśnie sposób, a nie poprzez presję ze strony partnera lub terapeuty, dochodzi zwykle do zmiany nastawienia w parze.  Metoda ta budzi mniej oporów niż tradycyjne podejścia z powodu braku poczucia presji i manipulacji u jej uczestników. W badaniach autorów i amerykańskiego National Institute of Mental Health skuteczność i trwałość efektów ITP zostały wielokrotnie potwierdzone.

ITP prowadzi w naszym gabinecie Małgorzata Rymaszewska

Koszt konsultacji rodzinnej/par - 200 zł/50 min; 260 zł/80 min.

Koszt terapii rodzinnej/par - 180 zł/50 min; 240 zł/80 min.

Powrót

Krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna dla rodziców i pełnoletniej młodzieży

W ramach naszej pracy z rodzinami i dziećmi otaczamy opieką terapeutyczną również rodziców, którym proponujemy krótkoterminowe terapie - poznawczo-behawioralną - zorientowane na konkretny problem czy cel. Mogą one dotyczyć relacji z dzieckiem czy współmałżonkiem, ale również innych trudności, z jakimi borykają się osoby dorosłe (depresje, stany lękowe, konflikty w relacjach z własnymi rodzicami, problemy w pracy czy  w kontaktach społecznych i inne). Prowadzimy również terapię pełnoletniej młodzieży. 

 

Powrót

Diagnoza i terapia logopedyczna

Logopedia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej wymowy, usuwaniem zaburzeń komunikacji językowej, korygowaniem wad wymowy i nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Dlaczego warto skorzystać z porady logopedy?

Jeśli zastanawiasz się, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo lub czy mówi ono poprawnie - skorzystaj z pomocy logopedy. Wczesna interwencja specjalisty może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń w komunikacji słownej, które blokują możliwości rozwoju szkolnego dziecka. Masz możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Obserwując ćwiczenia uzyskasz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Praca ta jest bardzo ważnym elementem terapii. Logopeda udzieli Ci fachowej odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozwojem mowy Twojego dziecka i poszerzy Twoją wiedzę na temat prawidłowego rozwoju mowy. Często właśnie brak tej wiedzy powoduje, że rodzice wymagają od dziecka tego, czemu ono nie może jeszcze sprostać lub też nie zauważają niepokojących sygnałów.

Jaka jest rola rodziców w kształtowaniu komunikacji językowej dziecka?

Rodzina jest podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka. Rozwój tych funkcji przebiega tu samorzutnie w związku z różnorakimi sytuacjami dnia powszedniego – ubieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą. Czynniki uczuciowe oraz atrakcyjne zdarzenia wzbogacają i dynamizują mowę (np. uroczystości rodzinne, większe porządki, przeprowadzka). Wynika stąd wyjątkowa i niezastąpiona rola rodziny. Ważne jest, aby dobrze ją spełniać. Rolą rodziców i opiekunów jest ciągłe stymulowanie rozwoju mowy dziecka. Relacja rodzic – dziecko powinna opierać się na dialogu. Ważne jest, żeby dać dziecku szansę wypowiedzenia się, nie można mu przerywać, dokańczać za nie. Dziecko musi być wysłuchane. Rodzice, a jeszcze częściej dziadkowie sami przyczyniają się do powstawania zaburzeń mowy przez zbytni liberalizm, a nawet naśladowanie mowy dziecięcej (spieszczanie) lub odwrotnie – przez nadmierny rygoryzm. Wówczas przeceniają możliwości dziecka, ustawicznie wytykają i poprawiają błędy, które w tym czasie mieszczą się w granicach normy rozwojowej. Powinniśmy mieć odpowiedni stosunek do błędów językowych dzieci, a przede wszystkim powinniśmy zadbać o poprawność własnych wypowiedzi. Rodzice i opiekunowie powinni dostarczać dziecku prawidłowych wzorów wymowy. Dzieci – świadomie czy nieświadomie – poddają się presji tych wzorów i naśladują je. Należy obserwować, jak kształtuje się mowa dziecka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy, nie czekać aż dziecku „samo przejdzie”. Lepiej dmuchać na zimne, bo każdy miesiąc będzie cenny, jeśli terapia okaże się konieczna.

Dlaczego dziecku potrzebne są indywidualne ćwiczenia logopedyczne?

Indywidualne zajęcia z dzieckiem mają na celu: - usprawnienie narządów mowy - korektę zaburzonej artykulacji - ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową - kształtowanie prawidłowego połykania - usprawnianie słuchu fonematycznego - ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej - stymulowanie rozwoju całego systemu językowego - rozwijanie motywacji do porozumiewania się za pomocą mowy - ćwiczenia rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych

Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci: - u których wymowa głosek jest nieprawidłowa lub niewyraźna - których mowa rozwija się wolniej niż u rówieśników - które nie mówią - mających problemy z rozumieniem mowy

Diagnozę i terapię logopedyczną dla naszych klientów prowadzi współpracująca z gabinetem Rodzice i Dzieci mgr Sylwia Sienkiewicz.

 

Powrót

Diagnoza pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią

Kiedy warto skorzystać z zajęć terapii pedagogicznej?

Warto się zgłosić do pedagoga terapeuty, jeżeli Twoje dziecko:

 • wykazuje specyficzne, niekiedy wybiórcze trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki
 • mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę  nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.

Może mieć ono trudności typu dyslektycznego. Bez specjalistycznej pomocy pedagogicznej postępy w nauce Twojego dziecka będą mało zauważalne, a jego sytuacja emocjonalna, a szczególnie motywacja do nauki, może się pogarszać.

Czym się zajmuje pedagog terapeuta?

Pedagog terapeuta, systematycznie pracując z dzieckiem dyslektycznym i ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia poprawiające: 

 • pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową 
 • koordynację wzrokowo - ruchową 
 • uwagę i pamięć

Jednocześnie, odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych, pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.

Terapia dyskalkulii, oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego rozumienia pojęć i relacji matematycznych lub wypracowania własnych strategii uczenia się matematyki.

Efekty terapii pedagogicznej w bardzo istotnym stopniu zależą zarówno od wieku dziecka (nie warto zwlekać z rozpoczęciem reedukacji), jak i stopnia zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych.

Kto może uczestniczyć w zajęciach reedukacyjnych? 

 • dzieci 6-letnie, których rozwój jest nieharmonijny i dostrzegamy u nich „ryzyko dysleksji”, 
 • uczniowie szkoły podstawowej, dla których dobry poziom czytania i pisania jest niezbędnym warunkiem sukcesów w nauce.
 • uczniowie gimnazjum, którzy widzą potrzebę poprawy poziomu czytania i pisania (bez błędów dyslektycznych), a ich trudności w nauce dotyczą już wielu przedmiotów nauczania.

Koszt sesji diagnostycznej: 150 zł/50 min.

Powrót

Diagnoza psychiatryczna i farmakoterapia

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz psychiatra, który ukończył specjalizację przygotowującą go do pracy z pacjentami w tych grupach wiekowych.  Może prowadzić diagnozę zaburzeń psychicznych, psychoterapię (po ukończeniu odrębnego szkolenia w zakresie psychoterapii) i farmakoterapię.

Czym się zajmuje psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń/ chorób natury psychicznej. Najczęściej rodzice zgłaszają się z takim problemem do psychologa. Jednak, gdy zakres zaburzeń przekracza normę  w sensie jakościowym i/lub ilościowym wówczas dziecko trafia do psychiatry.

Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych:

 • zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia zachowania
 • zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)
 • upośledzenia umysłowe
 • całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)
 • zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia psychotyczne(m.in. schizofrenia).

Jak przebiega diagnoza i leczenie psychiatryczne dziecka?

W celu postawienia diagnozy lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera od obojga rodziców tzw. wywiad osobisty i rodzinny dziecka. Rodzice są pytani o rozwój dziecka od chwili ciąży, porodu poprzez okres dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Wywiad rodzinny dotyczy wszystkich członków najbliższej rodziny dziecka( jest to ważne ze względu na możliwe tło genetyczne i środowiskowe problemów dziecka). Czasami rodzice proszeni są o dostarczenie dokumentów dotyczących dziecka (np. opinie ze szkoły, opinie psychologiczne, karty informacyjne pobytów w szpitalu).

Kolejnym etapem tworzenia diagnozy jest badanie dziecka, które może zająć od 1 do 3 spotkań oraz wykonanie badan dodatkowych (badania krwi, moczu, EEG, EKG, badanie okulistyczne, słuchu, czasami tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), badań psychologicznych, ew. dodatkowych konsultacji w zależności od podstawowego schorzenia

Po postawieniu diagnozy lekarz wdraża leczenie, które sprowadza się do leczenia farmakologicznego i/lub terapii (rodziny, indywidualnej lub grupowej). Dziecko przyjmujące leki musi być pod stałą opieką lekarską.

Diagnozę i terapię psychiatryczną (również farmakoterapię) w Gabinecie "Rodzice i Dzieci" prowadzi Joanna Brągoszewska, lekarz psychiatra z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży.  

Koszt wizyty lekarskiej: 30 min - 200 zł;

Powrót

Psychoterapia grupowa dla dzieci

gabinet psychologiczny dla dzieci

W roku szkolnym prowadzimy grupy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, dzieci 5-6 letnich, młodzieży licealnej oraz dzieci ze stektrum autyzmu. Terapia grupowa ma zastosowanie szczególnie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami w relacjach z rówieśnikami.

Dziecko określane przez nas jako mające problemy w relacjach rówieśniczych zwykle:

• ma trudności w nawiązywaniu nowych znajomości; lub
• jego przyjaźnie trwają krótko i kończą się często nie wiadomo dlaczego; lub
• jest bardzo nieśmiałe; lub
• koledzy odsuwają się od niego, bo często wdaje się w bójki lub odzywa do nich niemiło, choć wcale nie ma takiego zamiaru; lub
• czuje się gorsze lub mniej interesujące od innych; lub
• ma jakikolwiek problem dotyczący relacji z kolegami i nie umie sobie z nim poradzić od dłuższego czasu;

W naszym gabinecie psychologicznym (lub klasach w szkołach) doświadczeni psychologowie pomogają im:

• poznać i nauczyć się wyrażać uczucia, których doświadczają w kontakcie innymi osobami;
• zdobyć umiejętności komunikacyje (mówienia o sobie, słuchania, rozumienia), społeczne (np. rozpoczynanie rozmowy, przedstawianie się) i współdziałania w grupie;
• nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami, z nudą i ze stresem;
• wzmocnić ich poczucie kompetencji i własnej wartości.

 Trwa nabór do grup.

Gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych ustalimy z Państwem dzień i godzinę spotkań. 

Osoby zainteresowane terapią grupową prosimy o kontakt z sekretariatem gabinetu w celu dokonania zapisu.

Koszt 60 min. sesji: 80 zł/osoba, 100 zł/90 min. płatne z góry za cały miesiąc

Powrót

Psychoterpia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Poniżej piszemy krótko o tym, czym jest psychoterapia indywidualna, jakie jej formy proponujemy dzieciom i młodzieży, kto prowadzi i ile kosztuje psychoterapia w naszym gabinecie.

Psychoterapia jest jedną z form leczenia psychologicznych zaburzeń w zachowaniu, myśleniu i w emocjach. W zależności od teorii psychologicznej, z której się wywodzą rozróżniamy m.in. następujące rodzaje psychoterapii:

 

 • terapię poznawczo behawioralną
 • terapię psychoanalityczną
 • terapię psychodynamiczną
 • terapię humanistyczno-egzystencjalną
 • terapię systemową
 • terapię eklektyczną (łączącą dorobek różnych teorii) 

W naszym gabinecie, w pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzimy przede wszystkim terapię poznawczo-behawioralną lub psychodynamiczną.

 

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) (na postawie definicji EABCT) 

Teoria będąca podstawą TPB zakłada, że sposób, w jaki widzimy określone zdarzenie i rzeczywistość silnie wpływa na nasze reakcje emocjonalne, na zachowanie i na fizjologię.
W indywidualnej terapii poznawczo-beheawioralnej klient i terapeuta wspólnie określają problem i starają się go zrozumieć w kategoriach myśli, uczuć i zachowań klienta.  Owo wspólne dla terapeuty i klienta rozumienie problemu zawarte jest w tzw. sformułowaniu problemu.  Sformułowanie powala na zaplanowanie zindywidualizowanych celów i planu terapii, które są następnie stale monitorowane i oceniane pod względem skuteczności.  Celem terapii jest wypracowanie z klientem bardziej skutecznych niż dotychczasowe sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz nauczenie go, jak samodzielnie generować takie sposoby radzenia sobie po zakończeniu terapii. W podejściu tym pracuje się przede wszystkim (choć nie tylko) nad bieżącymi trudnościami klienta.
Terapia poznawczo-behawioralna jest zwykle terapią krótkoterminowa. W naszym gabinecie trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy - w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia problemu zgłaszanego przez klienta.  
Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na badaniach empirycznych. Badania te wyraźnie wskazują na jej skuteczność, szczególnie w leczeniu:

 • Ataków lęku i paniki
 • Fobii
 • Depresji
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (inaczej: nerwica natręctw)
 • Zaburzeń jedzenia
 • Ataków gniewu/złości
 • Uzależnień
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • Problemów ze snem
 • Problemów w relacjach

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w pracy z młodzieżą i starszymi dziećmi (choć niektóre małe dzieci - od ok. 6 r.ż.- również mogą z niej korzystać), których problemy można stosunkowo jasno określić i które są same zmotywowane do zmiany w swoim dotychczasowym sposobie rozumienia, przeżywania i reagowania na otaczający je świat.

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna to - najogólniej rzecz ujmując  współczesna psychoanaliza. Terapia ta opiera się przede wszystkim na relacji, jaka rozwija się z czasem między terapeutą i pacjentem. Terapia polega na analizie przeniesienia, czyli tego, co wnosi pacjent w relację z terapeutą z innych relacji, najczęściej z ważnymi osobami w jego życiu, czyli z matką i ojcem. Terapeuta obserwuje i interpretuje wypowiedzi i zachowania pacjenta w czasie sesji i w ten sposób pomaga mu zrozumieć niektóre z jego wewnętrznych konfliktów.
W przypadku pracy z osobą dorosłą terapeuta opiera się przede wszystkim na komunikatach słownych pacjenta. W przypadku dzieci, obok wypowiedzi, analizowana jest treść niedyrektywnej zabawy dziecka, jego rysunki i ogólne zachowanie.
Przykładem psychodynamicznej terapii dla dzieci jest niedyrektywna terapia zabawowa stworzona przez Virginię Axline (Non-Directive Play Therapy).  Terapia ta opiera się na założeniu, że człowiek posiada w sobie nie tylko zdolność do rozwiązywania własnych problemów, ale też pewien impuls do wzrostu, który sprawia, że zachowania bardziej dojrzałe są dla niego bardziej satysfakcjonujące niż te mniej dojrzałe. W niedyrektywnej terapii pozwala się dziecku pozostać sobą i akceptuje jego ja takim, jakie ono jest  bez oceniania go i naciskania na zmianę. W pracy z dzieckiem raczej się nazywa niż interpretuje wszelkie wyrażane przez dziecko stany emocjonalne. Takie podejście pozwala dziecku poznać siebie w jego własnym tempie i ewentualnie dokonać tylko takich zmian, jakie według niego złożą się na bardziej satysfakcjonujący wzorzec funkcjonowania. Niedyrektywna terapia zabawowa pozwala dziecku dokonywać tego, w najbardziej dla niego naturalny sposób  poprzez zabawę. Zabawa jest sposobem na wyrażanie siebie przez dziecko: na wyrażanie napięć, frustracji, niepewności, lęku, agresji, zakłopotania, zagubienia i in. Kiedy dziecko ma możliwość wyrażania takich stanów i przyglądania się im jakby z zewnątrz  uczy się je kontrolować lub ma możliwość porzucenia ich. W atmosferze akceptacji i relaksu dziecko może stawać się sobą, może zacząć samodzielnie myśleć i podejmować własne decyzje; staje się psychologicznie bardziej dojrzałe i może realizować siebie.
Terapia psychodynamiczna może być stosowana w pracy z dziećmi w różnym wieku i z różnymi problemami. Terapia zabawowa stosowana jest zwykle w pracy z młodszymi dziećmi.
Terapie psychodynamiczne są długoterminowe, tzn. trwają zwykle ok. 2-5 lat.

Koszt jednej sesji (50 minut) - 150-180 zł  

Zasady uczestniczenia w terapii w naszym gabienecie: 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dobro prowadzonej w naszym gabinecie psychoterapii dzieci prosimy o:

1. Nie spóźnianie się na sesje terapeutyczne; Jest to ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale również jest częścią procesu terapeutycznego: uczy dziecko granic, określonego rytmu, w którym rzeczy mają swój początek i koniec.

2. Przyprowadzanie dziecka na spotkania z terapeutą regularnie, co najmniej raz na tydzień; w pracy terapeutycznej bodaj najistotniejszym czynnikiem leczącym jest pełna akceptacji i empatii relacja terapeutyczna, a o taką trudno, gdy dziecko spotyka się z terapeutą co 2-3 tygodnie.

3. Udzielenie wsparcia dziecku i terapeucie poprzez wykonywanie zaleconego programu terapeutycznego na terenie domu przez Was samych (ewentualnie inną osobę) lub wspieranie dziecka w samodzielnym realizowaniu takiego programu w domu (w sytuacjach, gdy taki program zostanie wam przekazany), oraz poprzez uczestniczenie w konsultacjach dla rodziców (co 4-6 tygodni) lub warsztatach dla rodziców (o ile takie formy współpracy będą rekomendowane);

4. Regularne wnoszenie opłat za terapię dzieci po każdej sesji lub na 24 h przed sesją w przypadku sesji on-line. Ponieważ dla dziecka w terapii rezerwujemy konkretną godzinę danego dnia w tygodniu i niemożliwe jest zwykle zapisanie w to miejsce jednorazowo innej osoby, w przypadku odwołania wizyty Rodzice pokrywają:

 • 0% kosztów sesji, gdy wizyta odwołana ponad 72 godz. przed planowaną sesją;  
 • 50% gdy wizyta odwołana jest 72-12 godz. przed planowaną sesją;
 • oraz 100% przypadku odwołania wizyty na 12 lub mniej godzin przedplanowanym spotkaniem lub nie odwołaniem go w ogóle. 

5. Umożliwienie nam 1-2 krotnego spotkania z dzieckiem i jednego z Państwem w przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów chcecie zrezygnować z prowadzenia przez nas terapii. Uważamy, że jest bardzo ważne, by dziecko miało w każdej sprawie jego dotyczącej poczucie domknięcia, zakończenia określonego procesu – nawet gdy z różnych powodów proces ten może być negatywnie oceniany. Jeżeli przyczyna przedwczesnego zakończenia terapii leży wg Was po naszej stronie – my poniesiemy koszt wizyt „domykających”.

6. Nie rozpowszechnianie autorskich programów terapeutycznych;

7. Zgłaszanie nam wszelkich uwag i propozycji dotyczących zarówno procesu terapii dziecka jak i naszej z Państwem współpracy na spotkaniach konsultacyjnych lub formie e-mailowej na adres: listy@rodziceidzieci.com;

Z poważaniem,

Zespół „Rodzice i Dzieci”

Powrót

Kompleksowa diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Jakąkolwiek pracę terapeutyczną z dzieckiem lub rodziną musi poprzedzać staranna diagnoza czynników i mechanizmów wpływających na pojawienie się i utrzymywanie trudności dzieci lub rodziców.

Na diagnozę psychologiczną składają się m.in.:

- wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem n.t. historii problemu,

- czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli,

- karty wypisów ze szpitali,

- bezpośrednia obserwacja w gabinecie psychologicznym lub w naturalnym środowisku dziecka; oraz

- różnorodne wystandaryzowane testy psychologiczne. 

W naszym gabinecie diagnoza prowadzona jest często przez kilka osób w celu zapewnienia jej jak największej rzetelności i przygotowania optymalnego planu pracy z dzieckiem i jego rodziną. 

Przebieg: Na pierwsze 1-2 spotkania z psychologiem lub psychiatrą zazwyczaj przychodzą sami rodzice - bez dziecka. W czasie tych spotkań psycholog rozmawia z rodzicami o specyfice problemu, z którym przychodzą, dopytuje o jego przebieg – często od momentu poczęcia dziecka, a następnie ustalane są wstępne oczekiwania rodziców wobec terapeuty.  W przypadku uzgodnienia, że konieczna jest diagnoza dziecka – na kolejne spotkania przychodzi do terapeuty samo dziecko. Jeżeli terapeuta uzna, że wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych testów lub badań przez inną osobę w gabinecie (np. psychiatra, psycholog – specjalista w zakresie całościowych zaburzeń w rozwoju lub pedagog) bądź przez osobę z zewnątrz (np. neurolog, audiolog i in.) - proponuje ich przeprowadzenie.  Następnie terapeuta spotyka się z rodzicami (lub z rodzicami i z starszym dzieckiem) celem omówienia procesu i wyników diagnozy oraz  ustalenia planu dalszego działania.

Oprócz diagnozy, której celem jest rozważenie możliwości terapii w naszym gabinecie prowadzimy diagnozę psychologiczną i pedagogiczną na życzenie rodziców, której celem jest uzyskanie wiedzy czy informacji, i która niekoniecznie musi prowadzić do terapii. Jest to na pzrykład:

- Diagnoza specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych.

- Diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,

- Diagnoza dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.

- Diagnoza funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych (dzieci, młodzież, dorośli).

- Diagnoza osobowości.

- Diagnoza zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych (bez ograniczeń wiekowych).

- Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych, której celem jest ukierunkowanie w doborze szkoły i zawodu.

Diagnozą w naszym gabinecie zajmują się wszystkie osoby prowadzące psychoterapię (diagnoza psychologiczna) i mgr Agata Wilkowiecka (diagnoza pedagogiczna).  Diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych prowadzi psycholog - specjalista w zakresie doradztwa zawodowego mgr Sylwia Gutowska

Koszt każdego spotkania diagnostycznego – 180 zł/50 min.

Powrót

Oferta

Jako specjalistyczny gabinet psychologiczny dla dzieci, młodzieży i rodzin oferujemy szeroką gamę usług w zakresie profilaktyki, psychoterapii, psychiatrii, pedagogiki i logopedii dla dzieci i ich rodziców. Aby wybrać odpowiednią pomoc dla Państwa rodziny zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych form pomocy w zakładkach obok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Strony