Kompleksowa diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Jakąkolwiek pracę terapeutyczną z dzieckiem lub rodziną musi poprzedzać staranna diagnoza czynników i mechanizmów wpływających na pojawienie się i utrzymywanie trudności dzieci lub rodziców.

Na diagnozę psychologiczną składają się m.in.:

- wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem n.t. historii problemu,

- czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli,

- karty wypisów ze szpitali,

- bezpośrednia obserwacja w gabinecie psychologicznym lub w naturalnym środowisku dziecka; oraz

- różnorodne wystandaryzowane testy psychologiczne. 

W naszym gabinecie diagnoza prowadzona jest często przez kilka osób w celu zapewnienia jej jak największej rzetelności i przygotowania optymalnego planu pracy z dzieckiem i jego rodziną. 

Przebieg: Na pierwsze 1-2 spotkania z psychologiem lub psychiatrą zazwyczaj przychodzą sami rodzice - bez dziecka. W czasie tych spotkań psycholog rozmawia z rodzicami o specyfice problemu, z którym przychodzą, dopytuje o jego przebieg – często od momentu poczęcia dziecka, a następnie ustalane są wstępne oczekiwania rodziców wobec terapeuty.  W przypadku uzgodnienia, że konieczna jest diagnoza dziecka – na kolejne spotkania przychodzi do terapeuty samo dziecko. Jeżeli terapeuta uzna, że wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych testów lub badań przez inną osobę w gabinecie (np. psychiatra, psycholog – specjalista w zakresie całościowych zaburzeń w rozwoju lub pedagog) bądź przez osobę z zewnątrz (np. neurolog, audiolog i in.) - proponuje ich przeprowadzenie.  Następnie terapeuta spotyka się z rodzicami (lub z rodzicami i z starszym dzieckiem) celem omówienia procesu i wyników diagnozy oraz  ustalenia planu dalszego działania.

Oprócz diagnozy, której celem jest rozważenie możliwości terapii w naszym gabinecie prowadzimy diagnozę psychologiczną i pedagogiczną na życzenie rodziców, której celem jest uzyskanie wiedzy czy informacji, i która niekoniecznie musi prowadzić do terapii. Jest to na pzrykład:

- Diagnoza specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych.

- Diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,

- Diagnoza dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.

- Diagnoza funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych (dzieci, młodzież, dorośli).

- Diagnoza osobowości.

- Diagnoza zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych (bez ograniczeń wiekowych).

- Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych, której celem jest ukierunkowanie w doborze szkoły i zawodu.

Diagnozą w naszym gabinecie zajmują się wszystkie osoby prowadzące psychoterapię (diagnoza psychologiczna) i mgr Agata Wilkowiecka (diagnoza pedagogiczna).  Diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych prowadzi psycholog - specjalista w zakresie doradztwa zawodowego mgr Sylwia Gutowska

Koszt każdego spotkania diagnostycznego – 180 zł/50 min.

Powrót