BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Gdy zbliża się nowy rok szkolny wielu rodziców dzieci 6-7 letnich zastanawia się, czy ich dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Swoją decyzję opierają na opinii wychowawcy grupy przedszkolnej, doświadczeniach własnych lub innych rodziców, często jednak obawiając się, czy ich decyzja jest słuszna i czy wzięli pod uwagę istotne czynniki w rozwoju dziecka. Często posyłając dziecko do szkoły biorą pod uwagę przede wszystkim umiejętności szkolne, takie jak czytanie, pisanie czy liczenie. Tymczasem dojrzałość szkolna  to gotowość do podjęcia przez dziecko wyzwań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje rozwój fizyczny oraz psychiczny, na który składają się: dojrzałość emocjonalna, społeczna i poznawcza.
W gabinecie Rodzice i Dzieci oferujemy badanie za pomocą wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS). IDS jest nowoczesnym, wystandaryzowanym psychologicznym narzędziem diagnostycznym gwarantującym trafność i rzetelność uzyskiwanych wyników. Ocena dojrzałości szkolnej za pomocą skal IDS jest badaniem psychologicznym co wyróżnia je od badan pedagogicznych wykonywanych w przedszkolach. Dodatkowym atutem jest ocena dokonywana przez doświadczonego diagnostę, oceniającego umiejętności dziecka obiektywnie oraz umożliwienie dziecku zaprezentowanie umiejętności w nowych warunkach (poradzenie sobie z takim wyzwaniem jest istotne z punktu widzenia jego dojrzałości emocjonalnej).

Badanie dojrzałości szkolnej obejmuje następujące sfery:

  • dojrzałość emocjonalna rozumiana jako umiejętność regulowania emocji negatywnych,
  • dojrzałość społeczna rozumiana jako znajomość reguł zachowania w rożnych sytuacjach społecznych,
  • dojrzałość poznawcza obejmująca kompetencje matematyczne,

rozumiane jako umiejętność wykorzystania zdolności logicznego myślenia do wykonywania zadań opartych na relacjach ilościowych i przestrzennych oraz kompetencje językowe, rozumiane jako sprawność komunikacyjną pozwalającą dziecku na rozumienie tego, co mówią inni ludzie oraz poprawne konstruowanie wypowiedzi.

  • sprawność grafomotoryczna,
  • zdolność do analizy wzrokowej, – pamięć dowolna
  • krótkotrwała i długotrwała.

Badanie składa się z trzech spotkań:

  1.  wywiadu z rodzicami
  2.  badaniu dziecka
  3.  omówienia wyników oraz wydania pisemnej opinii.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy dziecko ma pewne specyficzne trudności, lub przeciwnie, dziecko wykazuje szczególne zdolności wskazane jest wykonanie pełnego badania rozwoju procesów poznawczych u dziecka celem dostosowania metod pracy i stymulacji do możliwości i potrzeb dziecka.

opracowała Olga Maracewicz, psycholog-diagnosta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny